Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

Revision 14.

§ 1. NAVN OG FORMÅL
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING er hjemmehørende i Vejen Kommune.
Foreningen blev stiftet den 15. februar 1979 som en underafdeling af Gammelby Vandværk.
Den 1. maj 1985 blev foreningen selvstændig som følge af nedlæggelsen af Gammelby Vandværk.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i spørgsmål om jord og ejendomme, miljø i nærområdet, føre forhandlinger med kommunen og andre offentlige myndigheder,
samt varetage andre fælles opgaver i Gammelby, af både praktisk og social karakter,
til gavn og glæde for beboerne i foreningens medlemsområde.
Foreningen har ingen politisk observans eller tilhørsforhold.

§ 2. MEDLEMMER
Stk 1. Som medlem kan optages enhver grundejer og lejer med adresse på:
Gammelbyvej, 6600 VEJEN.
Avnhøjvej, 6600 VEJEN
Gammelby Møllevej, 6600 VEJEN
Gammelby Mosevej, 6600 VEJEN
Medlemsskabet omfatter husstanden.
Stk 2. Foreningen kan optage Ekstraordinære medlemmer, når det skønnes at disse kan være til gavn for foreningens virke eller omdømme. Dette afgøres af bestyrelsen.
Medlemsskabet kan være tidsbestemt. Ekstraordinære medlemmer kan være kontingentfrie,
og kan have stemmeret, efter bestyrelsens indstilling.
Bestyrelsens indstilling skal godkendes af generalforsamlingen inden ikrafttræden.
Stk 3. Foreningen kan udnævne æresmedlemmer, når det skønnes at en person gennem ekstraordinær indsats eller gerning, har gavnet foreningens virke eller omdømme.
Æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen.
Æresmedlemmer har stemmeret og er kontingentfrie.
Stk 4. Foreningen kan optage passive medlemmer.
Passive medlemmer kan f.eks. være tidligere beboere eller personer med tilknytning til Gammelby
Passive medlemmer betragtes som støttemedlemmer, og kan deltage i foreningens arrangementer.
Passive medlemmer har ikke stemmeret.Stk 5. Ved flytning fra adressen på Gammelbyvej, Avnhøjvej, Gammelby Møllevej, eller Gammelby Mosevej, ophører det aktive medlemsskab automatisk. Medlemsskabet kan konverteres til et passivt medlemsskab jfr. stk. 4.
Stk 6. Medlemmer kan opsige deres medlemsskab af foreningen ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Betalte kontingenter refunderes ikke.
Stk 7. Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning udmelde et medlem som er i restance, eller udviser skadelig eller illoyal adfærd overfor foreningen. Bestyrelsens afgørelse kan ankes til generalforsamlingen.

§ 3. GENERALFORSAMLING
Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet, uden hensyntagen til antallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Undtaget herfra er afstemning om vedtægtsændringer. Se stk. 7.
Stk 2. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt 1 gang årligt i januar kvartal.
Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel.
Stk 3. Alle valg og beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, afgøres med simpelt stemmeflertal. Afstemninger skal være skriftlige og hemmelige, såfremt blot et medlem ønsker dette.
Stk 4. Stemmeret her hver medlems-husstand som ikke er i restance på generalforsamlingen, med en stemme.
Stk 5. Medlemmer som bor til leje, har ikke stemmeret i spørgsmål som kan have økonomisk indflydelse på de øvrige medlemmer.
Stk 6. Der kan stemmes personligt eller ved fuldmagt.
Fuldmagten kan kun gives skriftligt til et andet stemmeberettiget medlem.
Foruden personlig stemme, kan medlemmer kun afgive 2 fuldmagtsstemmer.
Stk 7. Ændringer af foreningens vedtægter, kræver at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er der mindre end 1/3 af foreningens medlemmer til stede, henvises den endelige afgørelse til en ekstraordinær generalforsamling.
Stk 8. Forslag til ændring af vedtægterne, skal være tilgængelige for medlemmerne mindst 24 timer før generalforsamlingen.
Efter vedtægtsændringer, skal de reviderede vedtægter være tilgængelig for medlemmerne.
Stk 9. Emner og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde, senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Stk 10. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
         1. Valg af dirigent, som skal underskrive generalforsamlingens              referat.
         2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
         3. Godkendelse af fuldmagter, samt konstatering af                             stemmeberettigede medlemmer.
         4. Formandens beretning til godkendelse eller forkastelse.
         5. Kassererens beretning og præsentation af regnskabet til                 godkendelse eller forkastelse.
        6. Indkomne forslag til behandling.
        7. Vedtagelse af kontingent.
        8. Præsentation af budget.
        9. Bestyrelsens plan for det kommende år.
        10. Valg af bestyrelse:                                                                                   a) Formand
               b) Næstformand
               c) Kasserer                                                                                               d) Sekretær
               e) 1 bestyrelsesmedlem
       11. Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter.
       12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
       13. Eventuelt.
Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret anmodning derom til formanden. Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Indkaldelse med dagsorden, skal ske skriftligt til medlemmerne, med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen skal indeholde pkt. 1 og 2 og 3 som for ordinær generalforsamling, samt de punkter der ligger til grund for den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 12. Fra alle generalforsamlinger skal der føres et referat, der skal underskrives af dirigent og referent. Generalforsamlingsreferaterne skal udsendes til medlemmerne.
§ 4. BESTYRELSEN
Stk. 1. Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse, som er foreningens ansigt udadtil.
Den består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 1 bestyrelsesmedlem, samt 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter, der hver især vælges på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er grundejende beboere på Gammelbyvej, Avnhøjvej,
Gammelby Møllevej, eller Gammelby Mosevej, 6600 Vejen, samt medlemmer af dennes husstand.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges for en 2 års periode, således at formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Genvalg kan ske.
Stk 4. Bestyrelsen kan efter behov beslutte, om der skal vælges 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for 2 år ad gangen, forskudt med et års mellemrum.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 6. Fratræder et af bestyrelsens medlemmer i årets løb, indtræder suppleanten.
Bestyrelsen konstituerer nu sig selv, og fungerer således indtil næste generalforsamling.
Stk. 7. Bestyrelsen mødes typisk en gang hver anden måned, efter indkaldelse fra formanden, eller når det skønnes nødvendigt, eller såfremt et bestyrelsesmedlem overfor formanden kræver et møde afholdt.
Stk. 8. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Hensigter og beslutninger føres til referat, og dette underskrives af bestyrelsen.
Stk 9. Bestyrelsen skal søge at påvirke kendte sager til bedste for beboerne i grundejerforeningens medlemsområde.
§ 5. ØKONOMI
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Revisoren, der vælges for et år ad gangen, må ikke være bestyrelsesmedlem.
Genvalg kan ske.
Revisoren behøver ikke have adresse i medlemsområdet.
Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens regnskaber, og kan foretage revision efter behov.
Revision skal dog ske mindst 1 gang årligt inden generalforsamlingen.
Revisionsrapporten skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter revisionen,
dog senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 3. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen.
Kontingenter betales forud i januar kvartal.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Stk. 4. Det pålægges foreningens bestyrelse, at forvalte foreningens midler på en forsvarlig, og for foreningen fordelagtig måde.
Bestyrelsen in solidum tegner foreningen, og kan således kun samlet optage for foreningens drift nødvendige lån. Låntagning skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal, med ansvar overfor generalforsamlingen, disponere forretningsmæssigt fordelagtigt, og til enhver tid i et rimeligt forhold til omsætningen.
Til daglig er formanden, sammen med kassereren ansvarlig for økonomi og budgetopfølgning.

§ 6. ANDRE BESTEMMELSER
Stk. 1. Foreningen kan indlede samarbejde med andre foreninger og organisationer, såfremt bestyrelsen skønner at dette vil være i foreningens interesse.
Bestyrelsens dispositioner kan ankes til generalforsamlingen.
Stk. 2. Tilfælde der ikke omhandles i disse vedtægter, behandles af bestyrelsen efter konduite. Bestyrelsens dispositioner kan ankes til generalforsamlingen.

§ 7 FORENINGENS OPHØR
Stk. 1. Foreningens eksistens kan kun ophøre på en ekstraordinær generalforsamling.
Dette forudsætter, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på denne generalforsamling er for nedlægningen.
Forinden skal forslag om nedlægningen have været til afstemning på en ordinær generalforsamling efter reglerne i § 3 stk. 7, første punktum.
Er 1/3 og 2/3-reglerne i § 3 stk. 7, første punktum ikke opfyldt ved den ordinære generalforsamling, kan nedlæggelse ikke ske på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, men er henvist til næstfølgende ordinære generalforsamling.
Ved foreningens eventuelle ophør, tilfalder foreningens midler LÆBORG FORSAMLINGSHUS.
Protokoller og dokumenter fra foreningens virke, tilfalder lokalhistorisk arkiv i Vejen.
Det pålægges den afgående formand at sørge for at disse bestemmelser bliver fulgt.
—————————————————————————-

Disse vedtægter er revision 14, og erstatter tidligere vedtægter rev. 13, af 2. marts 2012.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Gammelby den, 10. marts 2023
gældende fra vedtagelsestidspunktet.
Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og foreningens referent:

Dirigent John Holstein                                   Referent Carina Gubi